Prasa branżowa

Wojna w Ukrainie ma wciąż wpływ na rynek zamówień publicznych
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 1/2024
Wzrost cen materiałów kluczowych dla procesu budowlanego spowodował, że w 2022 – 2023 roku generalni wykonawcy zaczęli masowo występować do zamawiających z wnioskami o podwyższenie wynagrodzenia umownego. Czy ten proceder jest nadal aktualny w połowie 2024 r. – odpowiada prawnik Anna Sala.
Ryzyka wykonawcy robót budowlanych
 • WydawcaPrzetargi Publiczne
 • Wydanie 3/20024
Agnieszka Zaborowska przypomina jakich elementach musi pamiętać wykonawca robót budowlanych, przygotowując swoją ofertę. Wykonawca powinien założyć pewne standardowe ryzyka i zabezpieczyć swoje interesy. Co jednak jest jeszcze zwykłym zdarzeniem, które może wystąpić na budowie, a co już ryzykiem samego inwestora? Granica jest bardzo cienka.
Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania
 • WydawcaZamawiający publiczny. Doradca
 • Wydanie 11/2023
Agnieszka Zaborowska przypomina, że nawet jeżeli wykonawca wykonuje pewne czynności na etapie przygotowania postępowania i z tego tytułu pozyskuje informacje, które mogą być pomocne przy sporządzeniu oferty, to nie oznacza to jeszcze, że powinien on niejako z automatu podlegać wykluczeniu.
Kontrola udzielenia zamówień – zasady ogólne kontrolerów
 • WydawcaZamawiający publiczny. Doradca
 • Wydanie 10/2023
Agnieszka Zaborowska omawia na czym polega kontrola zamówień publicznych. Kontrola polega na obserwowaniu, porównywaniu rzeczywistości z zamierzeniami, występowaniu przeciw zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowaniu jednostkom kompetentnym o dokonanych spostrzeżeniach.
Decyzja o warunkach zabudowy – procedura charakter prawny
 • WydawcaKwartalnik Prawo budowlane
 • Wydanie 10, październik – grudzień 2021
Planując zmianę zagospodarowania nieruchomości – polegającą na budowie obiektu budowlanego bądź zmianie sposobu jego użytkowania – należy wcześniej sprawdzić, czy taka nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Potwierdzanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy
 • WydawcaZamówienia Publiczne Doradca
 • Wydanie 9/2011
Podmiotowe środki dowodowe stanowi podstawę do weryfikacji braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jak wykonawca powinien potwierdzić brak podstaw do wykluczenia wyjaśnia adwokat Magda Dzido.
Wprowadzenie w błąd zamawiającego – co zmieniło nowe PZP
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 04 – 06/2021
W postępowaniach wszczętych do końca ubiegłego roku – wprowadzenie zamawiającego w błąd – obligatoryjnie skutkowało wykluczeniem wykonawcy. Takiej sytuacji dotyczyły dwie odmienne przesłanki. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany.
Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 01-03/2021
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje kilka nowych reguł w zakresie wadium. Przedstawiamy aktualne wymogi dotyczące form wadium, wysokości, zasad wnoszenia, zwrotu i zatrzymania.
Zobacz więcej expand_more

Dzienniki

Kary umowne – nowe rekomendacje Prokuratorii
 • WydawcaRzeczpospolita
 • Wydanie 23 stycznia 2024 r.
Prokuratoria Generalna RP opracowała dla podmiotów reprezentujących Skarb Państwa – wytyczne dotyczące stosowania kar umownych. Agnieszka Zaborowska odpowiada na pytanie – co wynika z wytycznych dla drugiej strony umowy, czyli sektora prywatnego biznesu, od którego Skarb Państwa nabywa towary, usługi czy roboty budowlane?
Granica zaufania kontrahentów do siebie
 • WydawcaRzeczpospolita
 • Wydanie 10 października 2023 r.
Relacje biznesowe opierają się często na wzajemnym zaufaniu kontrahentów. Dla utrzymania płynności finansowej firmy, oparcie się wyłącznie na zaufaniu może być zawodne. Gdzie zatem one leżą?
Zobacz więcej expand_more

Książki

Webinary i telewizja

Rzecz o prawie. Rzeczpospolita
 • Wydanie 26 września 2023 r.
Agnieszka Zaborowska wskazuje, że przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają rozpisywać przetargi, w których cena nie jest jedynym kryterium, a do zamawianych projektów można wprowadzić elementy innowacji. Tylko nie zawsze są na to gotowi pracownicy z administracji rządowej i samorządowej, którzy zajmują się przetargami. Dlatego ważniejsze jest ich szkolenie.
Bilans TVN24 Bis
 • Wydanie 9 maja 2019 r.
W programie Bilans w TVN24 BiS mec. Zaborowska opisuje jak podwykonawcy powinni zabezpieczyć swoje interesy, na wypadek przyszłych problemów z rozliczeniami z generalnym wykonawcą.
Blajer mówi: Biznes
 • Wydanie 19 lipca 2013 r.
Nowela poselska ustawy o zamówieniach publicznych ma zmodyfikować kryterium „rażąco niskiej ceny”. O skutkach tych zmian w Paweł Blajer w autorskim programie „Blajer mówi: Biznes” rozmawiał z Agnieszką Zaborowską.