Prasa branżowa

Wojna w Ukrainie ma wciąż wpływ na rynek zamówień publicznych
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 1/2024
Wzrost cen materiałów kluczowych dla procesu budowlanego spowodował, że w 2022 – 2023 roku generalni wykonawcy zaczęli masowo występować do zamawiających z wnioskami o podwyższenie wynagrodzenia umownego. Czy ten proceder jest nadal aktualny w połowie 2024 r. – odpowiada prawnik Anna Sala.
Ryzyka wykonawcy robót budowlanych
 • WydawcaPrzetargi Publiczne
 • Wydanie 3/20024
Agnieszka Zaborowska przypomina jakich elementach musi pamiętać wykonawca robót budowlanych, przygotowując swoją ofertę. Wykonawca powinien założyć pewne standardowe ryzyka i zabezpieczyć swoje interesy. Co jednak jest jeszcze zwykłym zdarzeniem, które może wystąpić na budowie, a co już ryzykiem samego inwestora? Granica jest bardzo cienka.
Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania
 • WydawcaZamawiający publiczny. Doradca
 • Wydanie 11/2023
Agnieszka Zaborowska przypomina, że nawet jeżeli wykonawca wykonuje pewne czynności na etapie przygotowania postępowania i z tego tytułu pozyskuje informacje, które mogą być pomocne przy sporządzeniu oferty, to nie oznacza to jeszcze, że powinien on niejako z automatu podlegać wykluczeniu.
Kontrola udzielenia zamówień – zasady ogólne kontrolerów
 • WydawcaZamawiający publiczny. Doradca
 • Wydanie 10/2023
Agnieszka Zaborowska omawia na czym polega kontrola zamówień publicznych. Kontrola polega na obserwowaniu, porównywaniu rzeczywistości z zamierzeniami, występowaniu przeciw zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowaniu jednostkom kompetentnym o dokonanych spostrzeżeniach.
Decyzja o warunkach zabudowy – procedura charakter prawny
 • WydawcaKwartalnik Prawo budowlane
 • Wydanie 10, październik – grudzień 2021
Planując zmianę zagospodarowania nieruchomości – polegającą na budowie obiektu budowlanego bądź zmianie sposobu jego użytkowania – należy wcześniej sprawdzić, czy taka nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Potwierdzanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy
 • WydawcaZamówienia Publiczne Doradca
 • Wydanie 9/2011
Podmiotowe środki dowodowe stanowi podstawę do weryfikacji braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jak wykonawca powinien potwierdzić brak podstaw do wykluczenia wyjaśnia adwokat Magda Dzido.
Wprowadzenie w błąd zamawiającego – co zmieniło nowe PZP
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 04 – 06/2021
W postępowaniach wszczętych do końca ubiegłego roku – wprowadzenie zamawiającego w błąd – obligatoryjnie skutkowało wykluczeniem wykonawcy. Takiej sytuacji dotyczyły dwie odmienne przesłanki. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany.
Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
 • WydawcaBiuletyn Górniczy
 • Wydanie 01-03/2021
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje kilka nowych reguł w zakresie wadium. Przedstawiamy aktualne wymogi dotyczące form wadium, wysokości, zasad wnoszenia, zwrotu i zatrzymania.
Zobacz więcej expand_more