Oferujemy przygotowanie, negocjacje i opinie:

  • Umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi
  • Umów związanych z procesem budowlanym, w tym: wykonawstwa zastępczego, prac projektowych i nadzoru inwestorskiego
  • Umów zlecenia i umów o świadczenie usług, a także umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
  • Umów związanych z zabezpieczeniem wykonania zamówienia publicznego, w tym: poręczenia, zastawu oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
  • Umów ubezpieczenia zawartych w związku z realizacją inwestycji

Obecnie jesteśmy członkami personelu Inżyniera

sprawującego nadzór nad realizacją robót budowlanych o wartości ponad 890 mln zł, tj.:

  • Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzła „Lubelska” do węzła „Konik”.
  • Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzła „Konik” do początku obw. Mińska Mazowieckiego.
  • Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek.