Oferujemy, w szczególności:

  • Ocenę dopuszczalności wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunków kontraktowych FIDIC
  • Analizę sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę
  • Ocenę zasadności zatrzymania zabezpieczenia należytego
    wykonania umowy
  • Reprezentację w negocjacjach z Wykonawcami
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
    w zakresie roszczeń Zamawiającego
ponad
70
Ocen
dotyczących możliwości zmiany umów dotyczących realizacji inwestycji kolejowych.
ponad
30
Ocen
zasadności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących realizacji inwestycji kolejowych.