Beneficjentom oferujemy:

  • Pomoc w procesie realizacji i rozliczenia projektu mającą na celu zapewnienie otrzymania wypłaty dotacji w pełnej wysokości
  • Wsparcie w kontaktach z instytucjami uczestniczącymi w realizacji programów operacyjnych (instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające)
  • Przeprowadzenie audytu poprawności realizacji projektu obejmującego analizę ryzyka stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie – wiążących się z możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne lub zastosowania korekt finansowych
  • Przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwych do podjęcia działań naprawczych i prewencyjnych zapobiegających pomniejszeniu przyznanego dofinansowania lub odmowie jego wypłaty
  • Udział w procesie kontroli lub audytu projektu oraz przygotowanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnych sporządzonych przez uprawnione instytucje
  • Przygotowanie i obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Prawem zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności i zasadą rozeznania rynku
  • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących zwrotu środków w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne lub w wyniku objęcia wydatków korektą finansową
  • Obsługę prawną podmiotów korzystających ze środków publicznych, w tym w procesach przekształceniowych w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości
  • Przygotowanie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków.

W ostatnich latach mec. Agnieszka Zaborowska

świadczyła na rzecz beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowej SA doradztwo prawne w zakresie zadań realizowanych

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ) oraz w ramach Pomocy Technicznej Łącząc Europę a lata 2014 – 2020 (CEF).

Obecnie świadczymy

doradztwo prawne dla beneficjenta Uczelni Wyższej z Warszawy

W ramach projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa.