Beneficjentom oferujemy:

 • Pomoc w procesie realizacji i rozliczenia projektu mającą na celu zapewnienie otrzymania wypłaty dotacji w pełnej wysokości
 • Wsparcie w kontaktach z instytucjami uczestniczącymi w realizacji programów operacyjnych (instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające)
 • Przygotowanie i obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z PZP, zasadą konkurencyjności i zasadą rozeznania rynku
 • Audyt poprawności realizacji projektu obejmującego analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w projekcie – wiążących się z możliwością uznania wydatków za niekwalifikowalne lub zastosowania korekt finansowych
 • Rekomendacje w zakresie możliwych do podjęcia działań naprawczych i prewencyjnych zapobiegających pomniejszeniu przyznanego dofinansowania lub odmowie jego wypłaty
 • Udział w procesie kontroli lub audytu projektu oraz przygotowanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnych sporządzonych przez uprawnione instytucje
 • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących zwrotu środków w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne lub w wyniku objęcia wydatków korektą finansową
 • Obsługę prawną podmiotów korzystających ze środków publicznych, w tym w procesach przekształceniowych w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości
 • Przygotowanie wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków

Instytucją przyznającym dofinansowanie oferujemy:

 • Pomoc prawną dedykowaną instytucjom uczestniczącym w realizacji programów operacyjnych (instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające)
 • Przeprowadzenie kontroli poprawności realizacji projektu, w tym weryfikację poprawności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z PZP, zasadą konkurencyjności i zasadą rozeznania rynku, formułowanie treści zastrzeżeń oraz przedstawianie propozycji wysokości wymiaru korekty finansowej lub pomniejszenia dotacji przyznanej Beneficjentowi
 • Opiniowanie projektów rozstrzygnięć w kwestiach związanych z zadaniami instytucji
 • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów i instrumentów prawnych, a także dokumentów systemu realizacji programów operacyjnych

W ostatnich latach mec. Agnieszka Zaborowska

świadczyła na rzecz beneficjenta
PKP Polskie Linie Kolejowej SA doradztwo prawne w zakresie zadań realizowanych

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz w ramach Pomocy Technicznej Łącząc Europę (CEF).