Oferujemy, w szczególności:

  • Audyty trwających i zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • Kontrolę ex-ante (przed wszczęciem procedury zamówieniowej)
  • Audyty realizacji projektów unijnych, w celu zapewnienia otrzymania wypłaty dotacji w pełnej wysokości
  • Wskazanie powtarzających się uchybień oraz sposobu ich uniknięcia w przyszłości
ponad
70
ocen
dotyczących możliwości zmiany umów na realizację inwestycji kolejowych.
ponad
30
ocen
zasadności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umów na realizację inwestycji kolejowych.

Kontrola uprzednia pełni funkcję prewencyjną

ma na celu wyeliminowanie negatywnych skutków ewentualnych naruszeń Prawa zamówień publicznych i wymagań określonych w dokumentach programowych lub zasad unijnych i krajowych.