Oferujemy, w szczególności:

  • Ocenę dopuszczalności wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunków kontraktowych FIDIC
  • Interpretację programu funkcjonalno – użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zakresu rzeczowego umowy
  • Ocenę zasadności naliczania kar umownych
  • Ocenę zasadności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • Reprezentację w negocjacjach z Zamawiającym
  • Koordynację zgłaszania roszczeń na zasadach przewidzianych w warunkach kontraktowych FIDIC
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w zakresie roszczeń
Od 2018 r. uzyskaliśmy zwrot
ponad 1 mln zł
zatrzymanych kary umownych dla Wykonawcy z branży budowlanej.
Od 2015r. prawnicy Zaborowska Kancelaria Adwokacka pracowali nad kilkomaset roszczeniami Wykonawców.