Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 osób odbyło się w Wiśle w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r.

Honorowym patronatem konferencję objął Minister Energii. 

Agnieszka Zaborowska wygłosiła dwa referaty. Pierwsza prelekcja była związana z przesłankami wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast, drugie wystąpienie dotyczyło rozgraniczenia pomiędzy ofertą atrakcyjną cenowo dla Zamawiającego, a ofertą z rażąco niską ceną, która podlega odrzuceniu.