W dniach 9 – 11 czerwca 2021 r. odbędzie się XII edycja Szkoły Zamówień Publicznych Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Hubert Nowak objął honorowy patronat nad wydarzeniem.

Dziewiąty rok z rzędu – podczas konferencji wystąpi mec. Zaborowska.
Podczas konferencji Agnieszka Zaborowska przedstawi wykład o wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. W tym kontekście omówione zostaną nowe przepisy o zamówieniach publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zakupowe.

Agnieszka Zaborowska przeprowadzi również drugi warsztat – z nowych przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.