Dane administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Agnieszka Zaborowska z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ul. Hożej 59a/1b.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez email: biuro@kancelariazaborowska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Administrator przetwarza dane w następujących celach: Korespondencja e-mailowa, zwykła papierowa W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z wykonaniem umowy lub świadczeniem usług na rzecz nadawcy dane zawarte w tej korespondencji przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji związanej z korespondencją. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). Wykonanie Umowy, Świadczenie usług W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Administrator przetwarza dane w celu wykonania konkretnej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed wykonaniem umowy- podstawa prawna (art. 6 ust. 1 b RODO). W wyniku prowadzenia działalności dane wynikające z umowy Administrator przetwarza również na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 c RODO). Ponadto o ile jest to konieczne dane mogą być przetwarzanie przez Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami- podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 c RODO). Rekrutacja W ramach prowadzonych przez Administratora procesów rekrutacyjnych Administrator wymaga podania danych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W przypadku gdy kandydat poda dobrowolnie także inne dane niewymagane przez Administratora (np. zdjęcie) uznaje się że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 a i c RODO). Inne przypadki W związku z prowadzoną działalnością Administrator przetwarzana dane także w innych przypadkach np. podczas nawiązywania relacji biznesowych poprzez wymianę danych kontaktowych (wizytówek) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w celu rozbudowywania sieci kontaktów (art. 6 ust. 1 f RODO).

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów podatkowych, o archiwizacji oraz przedawnieniu roszczeń. Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administratora dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług kadrowo- księgowych, IT i innych – przy czym Administrator zapewnia, iż przetwarzanie przez w/w podmioty będzie oparte na podstawie stosowanej umowy przetwarzania danych. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom (np. organom państwowym, sądom, policji), które zgłoszą żądanie udzielenia informacji opierając wyłącznie na odpowiedniej podstawie prawnej.

Przekazywanie danych poza eog (europejski obszar gospodarczy)

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą Przysługuje prawo: • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu, w tym o celach podstawie prawnej zakresie posiadanych danych, podmiotach którym ujawnia i planowanym terminie usunięcia danych, a także prawo do uzyskania kopii danych, • sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, • usunięcia danych osobowych- żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możliwe jest również żądanie przesłania danych innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe., • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na w/w dane kontaktowe. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dobrowolności podania danych i konsekwencje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.